Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Este trabalho começou apontando...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Σύνοψη μιας διατριβής
A prévia discussão buscou...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Resumindo, ...
요약하면, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Em suma, ...
요약하면, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Em síntese, ...
대체로, ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
De modo geral, ...
대체로, ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...nos leva à conclusão de que...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Os argumentos apresentados acima provam que ...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Pode-se ver então que...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tudo isso aponta para o fato que ...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Recapitulando, ...
모든 것을 고려하여, ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Σαφές συμπέρασμα
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής