Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Σύνοψη μιας διατριβής
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Podsumowując, ...
Samengevat ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
W podsumowaniu, ...
Samenvattend ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
W sumie...
Al met al ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Ogólnie...
Over het geheel ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...prowadzi do wniosku, że...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Widzimy więc, że...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Alles wijst erop dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Over het geheel genomen ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Σαφές συμπέρασμα
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής