Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Σύνοψη μιας διατριβής
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Samengevat ...
Însumând totul...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Samenvattend ...
Rezumând,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Al met al ...
Per ansamblu...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Over het geheel ...
În mare...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...ne duce la concluzia că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Putem observa prin urmare că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Alles wijst erop dat ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Over het geheel genomen ...
Pentru a restabili echilibrul...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Σαφές συμπέρασμα
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής