Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Σύνοψη μιας διατριβής
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Samengevat ...
Zusammenfassend...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Samenvattend ...
Zusammenfassend...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Al met al ...
Im Großen und Ganzen...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Over het geheel ...
Insgesamt...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Alles wijst erop dat ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Over het geheel genomen ...
Alles in allem...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Σαφές συμπέρασμα
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής