Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Σύνοψη μιας διατριβής
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Samengevat ...
Pour résumer...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Samenvattend ...
En résumé...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Al met al ...
Globalement...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Over het geheel ...
Dans l'ensemble...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...nous amène à la conclusion que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
On peut alors voir que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Alles wijst erop dat ...
Tout cela indique que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Over het geheel genomen ...
En définitive...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Σαφές συμπέρασμα
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής