Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Σύνοψη μιας διατριβής
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
요약하면, ...
Özetlemek gerekirse ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
요약하면, ...
Kısacası ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
대체로, ...
Sonuç olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
대체로, ...
Genel olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... bizi ... sonucuna götürür.
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Daha sonra görebiliriz ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
모든 것을 고려하여, ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Σαφές συμπέρασμα
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής