Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Σύνοψη μιας διατριβής
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
요약하면, ...
結論として、・・・・
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
요약하면, ...
まとめると、・・・・
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
대체로, ...
全体に目を向けると、・・・・
Γενική αξιολόγηση διατριβής
대체로, ...
全般的に見て、・・・・
Γενική αξιολόγηση διατριβής
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
前述の議論は・・・・を証明している。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
・・・・ということが見て取れる。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
모든 것을 고려하여, ...
あらゆる点から見て、・・・・
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
したがって、・・・・という事実がある。
Σαφές συμπέρασμα
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής