Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Σύνοψη μιας διατριβής
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
总之,...
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
总体而言,...
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
权衡一下,...
Zároveň...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Σαφές συμπέρασμα
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής