Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

我们以说明...开始这篇论文
Мы начали доклад с того, что...
Σύνοψη μιας διατριβής
前面的讨论旨在...
Последующее обсуждение было попыткой...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
假设被...方面的数据验证
Гипотезы были проверены на практике путем...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
总结来说,...
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
归纳一下,...
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
总之,...
В целом...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
总体而言,...
В общем...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...让我们得出...的结论
... позволяет нам сделать вывод, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
上述论据证实...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
我们可以看出...
Таким образом мы видим, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
所有这些都指向...
Все это указывает на то, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
了解...可以帮助揭示...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
权衡一下,...
В балансе...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
因此,我们的论点是有一些因素...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Σαφές συμπέρασμα
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής