Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Σύνοψη μιας διατριβής
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
总结来说,...
Podsumowując, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
总之,...
W sumie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
总体而言,...
Ogólnie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Σαφές συμπέρασμα
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής