Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

我们以说明...开始这篇论文
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Σύνοψη μιας διατριβής
前面的讨论旨在...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
假设被...方面的数据验证
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
总结来说,...
結論として、・・・・
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
归纳一下,...
まとめると、・・・・
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
总之,...
全体に目を向けると、・・・・
Γενική αξιολόγηση διατριβής
总体而言,...
全般的に見て、・・・・
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...让我们得出...的结论
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
上述论据证实...
前述の議論は・・・・を証明している。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
我们可以看出...
・・・・ということが見て取れる。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
所有这些都指向...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
了解...可以帮助揭示...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
权衡一下,...
あらゆる点から見て、・・・・
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
因此,我们的论点是有一些因素...
したがって、・・・・という事実がある。
Σαφές συμπέρασμα
显然,我们提出的部分主张并不独特...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής