Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
我们以说明...开始这篇论文
Σύνοψη μιας διατριβής
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
前面的讨论旨在...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
假设被...方面的数据验证
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Riassumendo...
总结来说,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Concludendo...
归纳一下,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Complessivamente...
总之,...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
In generale...
总体而言,...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
.... ci porta a concludere che...
...让我们得出...的结论
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
上述论据证实...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Siamo dunque portati a credere che...
我们可以看出...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
所有这些都指向...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
了解...可以帮助揭示...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Tirando le somme...
权衡一下,...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
因此,我们的论点是有一些因素...
Σαφές συμπέρασμα
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής