Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Σύνοψη μιας διατριβής
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
En resumen,...
Yhteenvetona...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
En síntesis,...
Yhteenvetona...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
En definitiva,...
Kaiken kaikkiaan
Γενική αξιολόγηση διατριβής
En términos generales,...
Yleisesti ottaen
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... nos lleva a la conclusión de que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Podemos evidenciar que...
Näemme siis, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Todo esto apunta a...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
En resumen...
Kaiken kaikkiaan
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Σαφές συμπέρασμα
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής