Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Σύνοψη μιας διατριβής
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
En resumen,...
Abych to shrnul(a),...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
En síntesis,...
Souhrnně lze říci,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
En definitiva,...
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
En términos generales,...
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... nos lleva a la conclusión de que...
... nás vede k závěru, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Podemos evidenciar que...
Vidíme tedy, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Todo esto apunta a...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
En resumen...
Zároveň...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Σαφές συμπέρασμα
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής