Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Σύνοψη μιας διατριβής
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
結論として、・・・・
Yhteenvetona...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
まとめると、・・・・
Yhteenvetona...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
全体に目を向けると、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Γενική αξιολόγηση διατριβής
全般的に見て、・・・・
Yleisesti ottaen
Γενική αξιολόγηση διατριβής
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
前述の議論は・・・・を証明している。
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
・・・・ということが見て取れる。
Näemme siis, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
あらゆる点から見て、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
したがって、・・・・という事実がある。
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Σαφές συμπέρασμα
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής