Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Σύνοψη μιας διατριβής
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
結論として、・・・・
Abych to shrnul(a),...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
まとめると、・・・・
Souhrnně lze říci,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
全体に目を向けると、・・・・
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
全般的に見て、・・・・
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... nás vede k závěru, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
・・・・ということが見て取れる。
Vidíme tedy, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
これらの全てが・・・・という事実を示している。
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Pochopení... může pomoci odhalit...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
あらゆる点から見て、・・・・
Zároveň...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
したがって、・・・・という事実がある。
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Σαφές συμπέρασμα
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής