Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Мы начали доклад с того, что...
Σύνοψη μιας διατριβής
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Последующее обсуждение было попыткой...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Гипотезы были проверены на практике путем...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
結論として、・・・・
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
まとめると、・・・・
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
全体に目を向けると、・・・・
В целом...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
全般的に見て、・・・・
В общем...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... позволяет нам сделать вывод, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
前述の議論は・・・・を証明している。
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
・・・・ということが見て取れる。
Таким образом мы видим, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Все это указывает на то, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
あらゆる点から見て、・・・・
В балансе...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
したがって、・・・・という事実がある。
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Σαφές συμπέρασμα
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής