Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Σύνοψη μιας διατριβής
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
結論として、・・・・
Însumând totul...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
まとめると、・・・・
Rezumând,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
全体に目を向けると、・・・・
Per ansamblu...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
全般的に見て、・・・・
În mare...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...ne duce la concluzia că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
・・・・ということが見て取れる。
Putem observa prin urmare că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Toate aceste argumente indică faptul că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
あらゆる点から見て、・・・・
Pentru a restabili echilibrul...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
したがって、・・・・という事実がある。
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Σαφές συμπέρασμα
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής