Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Σύνοψη μιας διατριβής
前述の議論は・・・・するためのものだった。
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
結論として、・・・・
Podsumowując, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
まとめると、・・・・
W podsumowaniu, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
全体に目を向けると、・・・・
W sumie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
全般的に見て、・・・・
Ogólnie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...prowadzi do wniosku, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
前述の議論は・・・・を証明している。
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
・・・・ということが見て取れる。
Widzimy więc, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
あらゆる点から見て、・・・・
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
したがって、・・・・という事実がある。
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Σαφές συμπέρασμα
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής