Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Σύνοψη μιας διατριβής
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
結論として、・・・・
Összefoglalva, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
まとめると、・・・・
Összefoglalva ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
全体に目を向けると、・・・・
Összességében ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
全般的に見て、・・・・
Egészében véve ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
・・・・は・・・・という結果を導いている。
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
前述の議論は・・・・を証明している。
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
・・・・ということが見て取れる。
Láthatjuk, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
A .... megértése segíthet felfedni ....
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
あらゆる点から見て、・・・・
Összevetve...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
したがって、・・・・という事実がある。
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Σαφές συμπέρασμα
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής