Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Σύνοψη μιας διατριβής
前述の議論は・・・・するためのものだった。
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
結論として、・・・・
Samengevat ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
まとめると、・・・・
Samenvattend ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
全体に目を向けると、・・・・
Al met al ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
全般的に見て、・・・・
Over het geheel ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
前述の議論は・・・・を証明している。
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
・・・・ということが見て取れる。
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alles wijst erop dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
あらゆる点から見て、・・・・
Over het geheel genomen ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
したがって、・・・・という事実がある。
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Σαφές συμπέρασμα
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής