Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We opened this paper by noting…
Σύνοψη μιας διατριβής
前述の議論は・・・・するためのものだった。
The foregoing discussion has attempted to…
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
The hypotheses were tested with data covering…
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
結論として、・・・・
To sum up…
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
まとめると、・・・・
In summary, …
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
全体に目を向けると、・・・・
All in all…
Γενική αξιολόγηση διατριβής
全般的に見て、・・・・
By and large…
Γενική αξιολόγηση διατριβής
・・・・は・・・・という結果を導いている。
…leads us to the conclusion that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
前述の議論は・・・・を証明している。
The arguments given above prove that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
・・・・ということが見て取れる。
We can see then, that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
これらの全てが・・・・という事実を示している。
All of this points to the fact that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Understanding...can help reveal…
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
あらゆる点から見て、・・・・
On balance…
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
したがって、・・・・という事実がある。
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Σαφές συμπέρασμα
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής