Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Ni komencis ĉi paperon kun...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Σύνοψη μιας διατριβής
La antaŭa diskuto provis...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Por resumi…
Însumând totul...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
En resumo,...
Rezumând,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Entute...
Per ansamblu...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Ĝenerale...
În mare...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...ne duce la concluzia că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Ni povas vidi, ke...
Putem observa prin urmare că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Entute...
Pentru a restabili echilibrul...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Σαφές συμπέρασμα
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής