Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Ni komencis ĉi paperon kun...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Σύνοψη μιας διατριβής
La antaŭa diskuto provis...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Por resumi…
Podsumowując, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
En resumo,...
W podsumowaniu, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Entute...
W sumie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Ĝenerale...
Ogólnie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...prowadzi do wniosku, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Ni povas vidi, ke...
Widzimy więc, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Entute...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Σαφές συμπέρασμα
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής