Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Σύνοψη μιας διατριβής
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Εν περιλήψει,...
Özetlemek gerekirse ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Εν ολίγοις,...
Kısacası ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Εν συντομία,...
Sonuç olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Σε γενικές γραμμές,...
Genel olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... bizi ... sonucuna götürür.
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Συνοπτικά...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Σαφές συμπέρασμα
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής