Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Мы начали доклад с того, что...
Σύνοψη μιας διατριβής
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Последующее обсуждение было попыткой...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Εν περιλήψει,...
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Εν ολίγοις,...
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Εν συντομία,...
В целом...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Σε γενικές γραμμές,...
В общем...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Таким образом мы видим, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Все это указывает на то, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Συνοπτικά...
В балансе...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Σαφές συμπέρασμα
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής