Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Este trabalho começou apontando...
Σύνοψη μιας διατριβής
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
A prévia discussão buscou...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Εν περιλήψει,...
Resumindo, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Εν ολίγοις,...
Em suma, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Εν συντομία,...
Em síntese, ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Σε γενικές γραμμές,...
De modo geral, ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...nos leva à conclusão de que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Pode-se ver então que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Συνοπτικά...
Recapitulando, ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Σαφές συμπέρασμα
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής