Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Σύνοψη μιας διατριβής
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Εν περιλήψει,...
結論として、・・・・
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Εν ολίγοις,...
まとめると、・・・・
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Εν συντομία,...
全体に目を向けると、・・・・
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Σε γενικές γραμμές,...
全般的に見て、・・・・
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
前述の議論は・・・・を証明している。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
・・・・ということが見て取れる。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Συνοπτικά...
あらゆる点から見て、・・・・
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
したがって、・・・・という事実がある。
Σαφές συμπέρασμα
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής