Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Σύνοψη μιας διατριβής
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Εν περιλήψει,...
Pour résumer...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Εν ολίγοις,...
En résumé...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Εν συντομία,...
Globalement...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Σε γενικές γραμμές,...
Dans l'ensemble...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...nous amène à la conclusion que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
On peut alors voir que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tout cela indique que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Συνοπτικά...
En définitive...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Σαφές συμπέρασμα
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής