Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Σύνοψη μιας διατριβής
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Til at opsummere...
Özetlemek gerekirse ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Summarisk,...
Kısacası ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Alt i alt...
Sonuç olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
I det store og hele...
Genel olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...fører os til den konklusion at...
... bizi ... sonucuna götürür.
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Vi kan derefter se at...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Alt dette peger på det faktum at...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Ligevægtigt...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Σαφές συμπέρασμα
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής