Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Σύνοψη μιας διατριβής
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Zusammenfassend...
Abych to shrnul(a),...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Zusammenfassend...
Souhrnně lze říci,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Im Großen und Ganzen...
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Insgesamt...
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... nás vede k závěru, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Vidíme tedy, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All dies deutet darauf hin, dass...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Alles in allem...
Zároveň...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Σαφές συμπέρασμα
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής