Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Σύνοψη μιας διατριβής
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Zusammenfassend...
Özetlemek gerekirse ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Zusammenfassend...
Kısacası ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Im Großen und Ganzen...
Sonuç olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Insgesamt...
Genel olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... bizi ... sonucuna götürür.
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All dies deutet darauf hin, dass...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Alles in allem...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Σαφές συμπέρασμα
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής