Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Σύνοψη μιας διατριβής
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hypoteserna testades med data från ...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Zusammenfassend...
Sammanfattningsvis ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Zusammenfassend...
För att sammanfatta ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Im Großen und Ganzen...
Till slut...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Insgesamt...
I stort sett/På det stora hela ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... leder oss till slutsatsen att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumenten ovan visar att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Vi kan då se att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All dies deutet darauf hin, dass...
Allt detta pekar på att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Alles in allem...
På det hela taget ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Σαφές συμπέρασμα
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής