Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Σύνοψη μιας διατριβής
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Zusammenfassend...
Însumând totul...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Zusammenfassend...
Rezumând,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Im Großen und Ganzen...
Per ansamblu...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Insgesamt...
În mare...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...ne duce la concluzia că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Putem observa prin urmare că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All dies deutet darauf hin, dass...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Alles in allem...
Pentru a restabili echilibrul...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Σαφές συμπέρασμα
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής