Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Σύνοψη μιας διατριβής
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Zusammenfassend...
Pour résumer...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Zusammenfassend...
En résumé...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Im Großen und Ganzen...
Globalement...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Insgesamt...
Dans l'ensemble...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...nous amène à la conclusion que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
On peut alors voir que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All dies deutet darauf hin, dass...
Tout cela indique que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Alles in allem...
En définitive...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Σαφές συμπέρασμα
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής