Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
We opened this paper by noting…
Σύνοψη μιας διατριβής
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
The foregoing discussion has attempted to…
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
The hypotheses were tested with data covering…
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Zusammenfassend...
To sum up…
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Zusammenfassend...
In summary, …
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Im Großen und Ganzen...
All in all…
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Insgesamt...
By and large…
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
…leads us to the conclusion that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
The arguments given above prove that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
We can see then, that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All dies deutet darauf hin, dass...
All of this points to the fact that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Understanding...can help reveal…
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Alles in allem...
On balance…
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Σαφές συμπέρασμα
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής