Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Σύνοψη μιας διατριβής
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Pour résumer...
Yhteenvetona...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
En résumé...
Yhteenvetona...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Globalement...
Kaiken kaikkiaan
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Dans l'ensemble...
Yleisesti ottaen
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...nous amène à la conclusion que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
On peut alors voir que...
Näemme siis, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tout cela indique que...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Comprendre...peut aider à dévoiler...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
En définitive...
Kaiken kaikkiaan
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Σαφές συμπέρασμα
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής