Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Σύνοψη μιας διατριβής
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Pour résumer...
Samengevat ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
En résumé...
Samenvattend ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Globalement...
Al met al ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Dans l'ensemble...
Over het geheel ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...nous amène à la conclusion que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
On peut alors voir que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tout cela indique que...
Alles wijst erop dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
En définitive...
Over het geheel genomen ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Σαφές συμπέρασμα
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής