Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
我们以说明...开始这篇论文
Σύνοψη μιας διατριβής
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
前面的讨论旨在...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
假设被...方面的数据验证
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Pour résumer...
总结来说,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
En résumé...
归纳一下,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Globalement...
总之,...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Dans l'ensemble...
总体而言,...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...nous amène à la conclusion que...
...让我们得出...的结论
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
上述论据证实...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
On peut alors voir que...
我们可以看出...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tout cela indique que...
所有这些都指向...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Comprendre...peut aider à dévoiler...
了解...可以帮助揭示...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
En définitive...
权衡一下,...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
因此,我们的论点是有一些因素...
Σαφές συμπέρασμα
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής