Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Σύνοψη μιας διατριβής
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Pour résumer...
لتلخيص ما سبق...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
En résumé...
إجمالاً، ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Globalement...
إجمالا...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Dans l'ensemble...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...nous amène à la conclusion que...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
On peut alors voir que...
نستطيع أن نرى أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tout cela indique que...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Comprendre...peut aider à dévoiler...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
En définitive...
في نهاية الأمر...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Σαφές συμπέρασμα
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής