Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Σύνοψη μιας διατριβής
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Tóm lại...
Podsumowując, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Tóm lại...
W podsumowaniu, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Về tổng thể...
W sumie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Nhìn chung...
Ogólnie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...prowadzi do wniosku, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Widzimy więc, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
... có thể giúp chứng tỏ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Nhìn nhận một cách khách quan...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Σαφές συμπέρασμα
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής