Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
We opened this paper by noting…
Σύνοψη μιας διατριβής
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
The foregoing discussion has attempted to…
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
The hypotheses were tested with data covering…
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Tóm lại...
To sum up…
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Tóm lại...
In summary, …
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Về tổng thể...
All in all…
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Nhìn chung...
By and large…
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
…leads us to the conclusion that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
The arguments given above prove that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
We can see then, that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
All of this points to the fact that…
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
... có thể giúp chứng tỏ...
Understanding...can help reveal…
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Nhìn nhận một cách khách quan...
On balance…
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Σαφές συμπέρασμα
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής