Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Σύνοψη μιας διατριβής
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypoteserna testades med data från ...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
لتلخيص ما سبق...
Sammanfattningsvis ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
إجمالاً، ...
För att sammanfatta ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
إجمالا...
Till slut...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I stort sett/På det stora hela ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenten ovan visar att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan då se att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Allt detta pekar på att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
في نهاية الأمر...
På det hela taget ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Σαφές συμπέρασμα
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής