Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Σύνοψη μιας διατριβής
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
لتلخيص ما سبق...
Zusammenfassend...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
إجمالاً، ...
Zusammenfassend...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
إجمالا...
Im Großen und Ganzen...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Insgesamt...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
نستطيع أن نرى أنّ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
في نهاية الأمر...
Alles in allem...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Σαφές συμπέρασμα
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής