Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

We opened this paper by noting…
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Σύνοψη μιας διατριβής
The foregoing discussion has attempted to…
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
To sum up…
Abych to shrnul(a),...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
In summary, …
Souhrnně lze říci,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
All in all…
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
By and large…
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
…leads us to the conclusion that…
... nás vede k závěru, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
The arguments given above prove that…
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
We can see then, that…
Vidíme tedy, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All of this points to the fact that…
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Understanding...can help reveal…
Pochopení... může pomoci odhalit...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
On balance…
Zároveň...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Σαφές συμπέρασμα
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής