Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

We opened this paper by noting…
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Σύνοψη μιας διατριβής
The foregoing discussion has attempted to…
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteserna testades med data från ...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
To sum up…
Sammanfattningsvis ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
In summary, …
För att sammanfatta ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
All in all…
Till slut...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
By and large…
I stort sett/På det stora hela ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
…leads us to the conclusion that…
... leder oss till slutsatsen att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
The arguments given above prove that…
Argumenten ovan visar att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
We can see then, that…
Vi kan då se att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All of this points to the fact that…
Allt detta pekar på att ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Understanding...can help reveal…
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
On balance…
På det hela taget ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Σαφές συμπέρασμα
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής