Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

We opened this paper by noting…
Мы начали доклад с того, что...
Σύνοψη μιας διατριβής
The foregoing discussion has attempted to…
Последующее обсуждение было попыткой...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
The hypotheses were tested with data covering…
Гипотезы были проверены на практике путем...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
To sum up…
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
In summary, …
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
All in all…
В целом...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
By and large…
В общем...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
…leads us to the conclusion that…
... позволяет нам сделать вывод, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
The arguments given above prove that…
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
We can see then, that…
Таким образом мы видим, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All of this points to the fact that…
Все это указывает на то, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Understanding...can help reveal…
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
On balance…
В балансе...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Σαφές συμπέρασμα
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής