Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

We opened this paper by noting…
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Σύνοψη μιας διατριβής
The foregoing discussion has attempted to…
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
The hypotheses were tested with data covering…
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
To sum up…
Samengevat ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
In summary, …
Samenvattend ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
All in all…
Al met al ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
By and large…
Over het geheel ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
…leads us to the conclusion that…
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
The arguments given above prove that…
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
We can see then, that…
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All of this points to the fact that…
Alles wijst erop dat ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Understanding...can help reveal…
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
On balance…
Over het geheel genomen ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Σαφές συμπέρασμα
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής