Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

We opened this paper by noting…
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Σύνοψη μιας διατριβής
The foregoing discussion has attempted to…
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
The hypotheses were tested with data covering…
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
To sum up…
Zusammenfassend...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
In summary, …
Zusammenfassend...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
All in all…
Im Großen und Ganzen...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
By and large…
Insgesamt...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
…leads us to the conclusion that…
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
The arguments given above prove that…
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
We can see then, that…
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All of this points to the fact that…
All dies deutet darauf hin, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Understanding...can help reveal…
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
On balance…
Alles in allem...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Σαφές συμπέρασμα
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής