Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

We opened this paper by noting…
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Σύνοψη μιας διατριβής
The foregoing discussion has attempted to…
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
The hypotheses were tested with data covering…
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
To sum up…
Pour résumer...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
In summary, …
En résumé...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
All in all…
Globalement...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
By and large…
Dans l'ensemble...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
…leads us to the conclusion that…
...nous amène à la conclusion que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
The arguments given above prove that…
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
We can see then, that…
On peut alors voir que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
All of this points to the fact that…
Tout cela indique que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Understanding...can help reveal…
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
On balance…
En définitive...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Σαφές συμπέρασμα
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής